Banners en display's, zoals popup banners en rollup banners

Disclaimer

Disclaimer | Juridische verklaring

 

U bevindt zich op de website van Drukkert.nl. Op alle inhoud, tekst, beeld en programmatuur binnen het domein Drukkert.nl is copyright van toepassing. Drukkert.nl zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op deze site, maar geeft terzake geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid.

Drukkert.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit toegang (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot Drukkert.nl, of uit het afgaan op informatie die op deze site wordt verstrekt.

Mochten links in deze site u brengen naar sites van derden, wordt door Drukkert.nl geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de daar aangeboden informatie. Alle gegevens die u stuurt aan Drukkert.nl dient juist en rechtsgeldig te zijn en mag geen inbreuk maken op rechten van derden.

Drukkert.nl respecteert privacy en gaat uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met geldende wettelijke bepalingen (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer aangaande van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998) verwerkt en opgenomen in een geautomatiseerd en beveiligd bestand, welke niet bereikbaar zal zijn voor andere partijen dan Drukkert.nl. 

Drukkert.nl behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

De inhoud van de gehele website binnen het Drukkert.nl domein mag niet gebruikt, hergebruikt, gedupliceerd, gereproduceerd of gewijzigd worden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Drukkert.nl.

 


De meest populaire drukwerk-items bij Drukkert.nl